စက်မှုအလင်း/ရွှေစက်မှု/ကနောင် ဂျာနယ်များ

.

Title Size Upload date
စက်မှုအလင်းဂျာနယ် အတွဲ(၄) အမှတ်(၁၂)၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဇူလိုင် ၁၅ 6.89 MB Mon, 15 / 7 / 2019
စက်မှုအလင်းဂျာနယ် အတွဲ(၄) အမှတ်(၁၁) ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဇွန်လ (၃၀)ရက် 6.49 MB Wed, 03 / 7 / 2019
စက်မှုအလင်းဂျာနယ် အတွဲ(၄)၊ အမှတ်(၁၀)၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဇွန်လ ၁၅ ရက် 4.53 MB Thu, 20 / 6 / 2019
စက်မှုအလင်းဂျာနယ် အတွဲ(၄)၊ အမှတ်(၈) ၂၀၁၉ ခုနှစ် မေလ ၁၅ ရက် 8.97 MB Tue, 28 / 5 / 2019
စက်မှုအလင်းဂျာနယ် အတွဲ(၄)၊ အမှတ်(၅) ၂၀၁၉ ခုနှစ် မတ်လ ၃၁ ရက် 13.25 MB Tue, 28 / 5 / 2019
စက်မှုအလင်းဂျာနယ် အတွဲ(၄)၊ အမှတ်(၄) ၂၀၁၉ ခုနှစ် မတ်လ ၁၅ ရက် 12.27 MB Tue, 28 / 5 / 2019
စက်မှုအလင်းဂျာနယ် အတွဲ(၄)၊ အမှတ်(၁) ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၁၅ ရက် 12.25 MB Tue, 15 / 1 / 2019
စက်မှုအလင်းဂျာနယ် အတွဲ(၃)၊ အမှတ်(၁၅) ဒီဇင်ဘာလ ၂၀ ရက် ၂၀၁၈ ခုနှစ် 8.78 MB Mon, 24 / 12 / 2018
စက်မှုအလင်းဂျာနယ်၊ အတွဲ(၃)၊ အမှတ်(၁၉) နိုဝင်ဘာလ ၃၀ ရက် ၂၀၁၈ ခုနှစ် 8.5 MB Tue, 04 / 12 / 2018
စက်မှုအလင်းဂျာနယ်၊ အတွဲ(၃)၊ အမှတ်(၁၆) ၁၅ ရက် အောက်တိုဘာလ ၂၀၁၈ ခုနှစ် 2.64 MB Fri, 19 / 10 / 2018

Pages

editor